nadzwyczajnie.pl
609 345 380 (pon - pt 9:00 - 16:00) biuro@nadzwyczajnie.pl
Szukaj
do kasy suma: 0,00 zł

Do darmowej wysyłki brakuje:

Darmowa Dostawa

Wersje językowe
 • pl
Regulamin akcji "Doceniamy zaangażowanie"

Regulamin konkursu pod nazwą „Doceniamy zaangażowanie”

 

 • 1  Postanowienia Ogólne
 1. Organizatorem Konkursu jest Nadzwyczajnie Karol Bułkowski z siedzibą ul. Zwierzyniecka 10/1, 15-333 Białystok identyfikujący się numerem NIP 542-33-66-403, dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 23.05.2024 godz. 14:00 i trwa do odwołania.
 4. Do uczestnictwa w Konkursie koniecznym jest posiadanie kont użytkownika w portalach wymienionych w poniższym Regulaminie. Rejestracja kont w poniższych portalach odbywa się  zgodnie z zasadami tych portali.

 

 • 2. Uczestnicy i zasady Konkursu
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział, każda osoba fizyczna (będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
 1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie,
 2. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. posiada konto w serwisie Instagram,
 5. wykona Zadanie Konkursowe w oznaczonym czasie.
 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2 ust. 2.
 2. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 3. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik ma obowiązek obserwować profil @nadzwyczajnie.pl oraz wykazać zaangażowanie rozumiane poprzez lajkowanie postów oraz pozostawianie komentarzy pod materiałami umieszczonymi w serwisie Instagram., 
 4. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza:
 1. Obserwowanie profilu @nadzwyczajnie_pl oraz wykazanie zaangażowania pod postami w serwisie Instagram
 1. Zamieszczenie pod postami wstawionymi w serwisie Instagram pod adresem URL: https://www.instagram.com/nadzwyczajnie_pl?igsh=ejc2cmwyNTBvbmNh komentarzy, Ci z Uczestników, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu zostaną zakwalifikowani do udziału w Konkursie. Zgłoszenia nadesłane po zakończeniu wskazanego terminu nie będą uwzględniane.
 2. Każdy Uczestnik może zgłosić jedno wykonane Zadanie Konkursowe. Po nadesłaniu Zadanie Konkursowe nie może zostać zgłoszone ponownie na kolejne konkursy u Organizatora. Zadania Konkursowe zgłoszone więcej niż raz nie będą uwzględniane.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
 1. nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
 2. posługują się fałszywymi kontami/profilami lub tworzą je na potrzeby konkursu w serwisie Instagram,
 3. naruszają regulamin serwisu Instagram,
 4. użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficzne, treści propagujące nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujące grupy społeczne.
 1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją przez Uczestnika.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie jego danych osobowych w związku z postępowaniem konkursowym.

 

 • 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych
 1. Uczestnik zapewnia i ponosi odpowiedzialność za to, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza i ponosi odpowiedzialność z tytułu przysługiwania mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłącznych i nieograniczonych praw autorskich oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich.
 3. W przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie co do praw związanych z Zadaniem Konkursowym, Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w toku swojej działalności wszelkich treści nadesłanych w Zgłoszeniach przez Uczestników. Zgadzając się na uczestnictwo w Konkursie oraz nadsyłając Zadanie Konkursowe, Uczestnik oświadcza, iż zrzeka się praw do co treści zawartych w Zadaniu, w tym także prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia, jak i wyraża zgodę z momentem przesłania Zgłoszenia na publikację w mediach i portalach Organizatora z zaznaczeniem autorstwa Uczestnika lub bez takiego zaznaczenia treści zawartych w Zadaniu.
 5. Przesyłając Zadanie Konkursowe Uczestnik zobowiązuje się do przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do niego, tj. przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi na żądanie Organizatora i pod warunkiem otrzymania Nagrody, przez podpisanie oświadczenia, które przygotuje Organizator. Przeniesienie autorskich praw majątkowych ma charakter nieodpłatny.
 6. Organizator jest uprawniony do usuwania Zadań Konkursowych sprzecznych z obowiązującym prawem, a także normami obyczajowymi, zasadami współżycia społecznego oraz regulaminem Konkursu lub portali www. mediach społecznościowych.

 

 • 4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców
 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3-osobową Komisję Konkursową, dalej zwaną Komisją. Do zadań Komisji należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzcy). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja dokona oceny przesłanych przez Uczestników Zgłoszeń i wyłoni Uczestnika, który najlepiej wykona Zadanie Konkursowe pod kątem jego atrakcyjności, oryginalności i kreatywności oraz wyłoni w ten sposób 1 (słownie: jednego) Zwycięzcę w tygodniu.
 3. Zwycięzcy Konkursu przyznana zostanie następująca nagroda:
 1. Nagroda –  2 wybrane przez Zwycięzcę produkty z kolekcji “Ręcznie malowana porcelana”
 1. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie informacji wskazującej nazwę profilu Zwycięzcy w profilu Organizatora w serwisie Instagram w każdą środę w trakcie trwania konkursu.. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcy w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
 3. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora wiadomości prywatnej o wygranej, informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 4. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Zwycięzcy Nagrody, jeśli brak możliwości jej przekazania wyniknął wyłącznie z braku podania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 6. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na adres Zwycięzcy poprzez wysłanie paczki, korzystając z usług kurierskich dostępnych na naszej stronie.
 7. Konkurs w pełni finansuje Organizator ze środków własnych. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
 8. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 9. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 10. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko jednokrotnie.
 11. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

 

 • 5. Dane Osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres ul. Komunalna 5; 15-197 Białystok oraz na adres e-mail biuro@nadzwyczajnie.pl.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagrody Zwycięzcy, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail biuro@nadzwyczajnie.pl.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

 

 • 6. Reklamacje
 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: (tytuł konkursu)” na adres e-mail biuro@nadzwyczajnie.pl lub adres korespondencyjny Organizatora ul. Komunalna 5; 15-197 Białystok  związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po jego zakończeniu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.
 3. Za reklamację wysłaną z zachowaniem terminu uznaje się reklamację nadaną w placówce pocztowej najpóźniej w 14 dniu od dnia rozstrzygnięcia Konkursu lub wysłanie e-mail. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie jest skuteczna.
 4. Organizator nie później niż w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację. Jeśli Uczestnik nie otrzyma odpowiedzi Organizatora w tym czasie przyjmuje się, że uznał on reklamację w całości.
 5. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.
 6. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Uczestnikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Uczestnik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). 

 

 • 7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
 1. Regulamin wchodzi w życie w momencie jego ogłoszenia.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL:  https://nadzwyczajnie.pl/pl/i/Regulamin-akcji-Doceniamy-zaangazowanie/54 i w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa a prawem właściwym jest prawo polskie.
 7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany.
 8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium