nadzwyczajnie.pl
609 345 380 (pon - pt 9:00 - 16:00) biuro@nadzwyczajnie.pl
Szukaj
do kasy suma: 0,00 zł

Do darmowej wysyłki brakuje:

Darmowa Dostawa

Wersje językowe
 • pl
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

nadzwyczajnie.pl

 

Sklep internetowy działający pod adresem www.nadzwyczajnie.pl prowadzony jest przez  firmą NADZWYCZAJNIE sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS:0001060364, z siedzibą przy ul. Komunalnej 5, 15-197 Białystok, NIP: 5423474966, REGON:526534384, zwany „Sprzedawcą”.

 

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

 • pod numerami telefonu: +48 609 345 380 (godziny pracy Sklepu 9-16 w dni robocze, opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient),
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej – biuro@nadzwyczajnie.pl,
 • przez formularz kontaktowy z zakładki „Kontakt”.

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Ustala się następujące znaczenie dla słów:
  1. REGULAMIN – niniejszy regulamin,
  2. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym,
  3. PRZEDSIĘBIORCA O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA – osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca Zamówienia w ramach swojej działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności. Status ten dotyczy wyłącznie klientów mających miejsce dostawy lub siedzibę w Polsce.
  4. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  5. TOWAR, PRODUKT – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży,
  6. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,
  7. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.nadzwyczajnie.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie,
  8. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż produktów aktualnie znajdujących się w asortymencie oraz umożliwienie Klientowi składania Zamówień na oferowane produkty poprzez stronę internetową. Korzystanie z tej usługi możliwe jest po rejestracji i zalogowaniu się Klienta w Sklepie lub poprzez prawidłowo wypełniony formularz Zamówienia bez konieczności logowania się. Sklep umożliwia bezpłatne przeglądanie asortymentu Sklepu na stronach produktowych.
 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym Zamówienie jako kupującym a Sklepem jako Sprzedawcą.
 4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sklep jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

 

 • 2 WARUNKI TECHNICZNE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Sklepu:
  1. podłączenie do Internetu,
  2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka,
  3. aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
  4. włączona obsługa Cookies i Java Script
  5. program do odczytu plików formatu PDF.
 2. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania Zamówienia.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym w opiniach do Produktów.
 4. Sklep zapewnia, że wszelkie opinie dotyczące Produktów oferowanych w Sklepie pochodzą wyłącznie od Klientów, którzy dokonali zakupu danego Produktu. W tym celu Sklep ograniczą dostęp do formularza wystawienia oceny i opinii o Produkcie tylko do Klientów, którzy posiadają aktywne konto klienta w ramach Sklepu i na którym zarejestrowano zakup danego Produktu w historii Zamówień. Dostęp do formularza oceny mają także ci Klienci, którzy dokonali zakupu Produktu bez rejestracji. Tacy Klienci otrzymują w ramach wiadomości e-mail z potwierdzeniem dokonania Zamówienia specjalny link umożliwiający dostęp do formularza wystawienia opinii i oceny na temat danego Produktu.

 

 • 3 REJESTRACJA
 1. Rejestracja w Sklepie jest nieodpłatna i nieobowiązkowa.
 2. Rejestracja w Sklepie następuje w oparciu o prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, w którym Klient podaje niezbędne dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), adres e-mail oraz hasło; zaakceptowany, aktualny Regulamin Sklepu oraz złożone oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówień Klienta. Rejestracji konta można dokonać także przez odznaczenie odpowiedniego okienka w procesie składania Zamówienia. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej rejestrację dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia konta pomiędzy Klientem a Sklepem.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie, logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych na podstawie późniejszego wniosku Klienta.
 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu (wypowiedzenie umowy) należy wysłać wiadomość elektroniczną z wnioskiem o usunięcie konta na adres e-mail: biuro@nadzwyczajnie.pl z podaniem  danych identyfikujących Klienta aktualnie zarejestrowanego w Sklepie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sklep jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego Zamówienia.
 5. Sklep dopuszcza składanie Zamówień bez konieczności rejestrowania się i logowania w Sklepie. W tym celu Klient każdorazowo w procesie składania Zamówienia jest zobowiązany wypełnić formularz elektroniczny przez wprowadzenie wymaganych przez Sklep danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu - opcjonalnie, adres dostawy). Klient ma obowiązek zaakceptować aktualny Regulamin wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia. Brak rejestracji w Sklepie oznacza brak posiadania konta Klienta, które umożliwia dostęp do automatycznego śledzenia Zamówienia.

 

 • 4 ZAMÓWIENIA
 1. Informacje o dostępnym asortymencie w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Sklep w swojej ofercie zawiera produkty personalizowane, to jest takie, które wytwarzane są w oparciu o parametry wskazane przez Klienta. Dokładna informacja o sposobie personalizacji znajduje się każdorazowo na stronie produktowej i jest dostępna dla Klienta przed złożeniem Zamówienia. Wybór personalizacji odbywa się przez zaznaczenie odpowiednich pól przed dodaniem wybranego produktu do Koszyka, a także zamieszczenie żądanego tekstu w uwagach do składanego Zamówienia. Brak wskazania dokładnych parametrów produktu uniemożliwia złożenie lub realizację Zamówienia.
 3. W przypadku braku podania preferowanego rozmieszczenia spersonalizowanego tekstu (np. jakie słowo w oddzielnej linijce) osoba wykonująca Zamówienie zrobi to wedle uznania, z zachowaniem zasad estetyki i rodzaju produktu personalizowanego.
 4. Klient, składając Zamówienie, składa zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Produktów w Sklepie. Proces zamawiania Produktu rozpoczyna się potwierdzeniem cech świadczenia poprzez Stronę produktową. Klient informowany jest o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia, dostępności produktu, cenie i sposobach zapłaty, jak i możliwych wariantach dostawy. W celu dostarczenia produktu Klient zobowiązany jest do podania swoich danych adresowych lub ich weryfikacji w przypadku uprzedniego zarejestrowania konta. Przed złożeniem zamówienia (poprzez użycie przycisku „zamawiam i płacę”) Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia.
 5. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu zaproszenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia (przycisk „zamawiam i płacę”) Klient zakończy korzystanie z danej usługi i opuści Sklep, umowa nie zostanie zawarta.
 6. Błędne podanie danych do Zamówienia jest winą Klienta. W przypadku zauważenia błędu Sklep skontaktuje się z Klientem w celu doprecyzowania/usunięcia błędu.
 7. Klient dokonujący zakupu jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do podania numeru NIP przy składaniu Zamówienia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że kupuje jako Konsument.
 8. Ocena czy Klient będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Sklep w stosunku do indywidualnego przypadku oraz w oparciu o oświadczenie Klienta złożone w toku Zamawiania Produktów. Przyjmuje się, że Klienci będący przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru CEIDG, którzy przy składaniu Zamówienia nie wskazali niezawodowego charakteru Zamówienia, dokonują zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, w związku z jej zawodowym charakterem, chyba, że coś innego będzie wynikało z okoliczności Umowy w powiązaniu z przedmiotem działalności tego Klienta odzwierciedlonym w CEIDG.
 9. W celu złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru, spośród dostępnych w Sklepie: zamawianych produktów, sposobu dostawy, sposobu płatności oraz wskazać adres dostawy. Wybór dokonywany jest przez: wybranie produktu i dodanie go do koszyka.
 10. Klient może wybrać nieograniczoną ilość produktów do Zamówienia spośród ilości danego Produktu dostępnego dla Zamówień, a w po przejściu do Koszyka otrzyma podsumowanie wybranych Produktów. Jeżeli ilość Produktów jest ograniczona, Sklep zaznacza taką informację na stronie produktowej.
 11. W przypadku niedostępności Produktów objętych Zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty złożenia Zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację Zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sklep czy od umowy odstępuje. W przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia, o którym mowa powyżej, Klient jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma możliwość dokonania wyboru pomiędzy:
  1. częściową realizacją - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Produktów;
  2. anulowania całości Zamówienia (odstąpienie).W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wpłaconą tytułem ceny kwotę. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia lub rejestracyjnym. W razie niepodjęcia żadnej decyzji w ciągu 7 (siedmiu) dni od powiadomienia, Zamówienie zostanie anulowane w części Produktów niedostępnych.
 12. Zależnie od okresu w roku okres realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu ze względu na przerwy w pracy przedsiębiorstwa (np. przerwy świąteczne). Klient jest o tym fakcie informowany przed dokonaniem Zamówienia. Decydując się na złożenie Zamówienia, Klient oświadcza, że został poinformowany o wydłużonym czasie realizacji i zgadza się na taki stan rzeczy.
 13. W przypadku produktów personalizowanych wymiana produktu na inny możliwa jest jedynie do momentu zakończenia produkcji takiego produktu na drodze indywidualnych negocjacji ze Sklepem. Wymiana personalizowanego produktu na inny po wypełnieniu Zamówienia przez Sklep nie jest możliwa. Sklep może na drodze wyjątku zaproponować rozwiązanie w formie indywidualnych negocjacji.

 

 • 5 ZASADY KORZYSTANIA Z BONÓW
 1. Sklep zobowiązuje się do wydania bonu podarunkowego osobie, która go zakupiła i do przyjmowania płatności realizowanych takim bonem za Produkty nabywane przez posiadacza bonu w sklepie internetowym Sklepu.
 2. Wydanie bonu podarunkowego nabywcy nastąpi w formie elektronicznej lub papierowej poprzez przekazanie kodu aktywacyjnego do wykorzystania przy zakupach lub w formie wysyłki bonu na adres wskazany przez nabywcę lub adres wskazany w formularzu do wysyłki. Formę wydania wybiera nabywca dokonujący zakupu bonu. Sklep zastrzega, że opcja wysyłki bonu może być dodatkowo płatna, o czym informuje na stronie internetowej podczas składania Zamówienia na bon.
 3. Aby zakupić bon podarunkowy Klient wybiera na stronie Sklepu wartość nominalną bonu i dodaje go do koszyka zakupowego oraz decyduje w jakiej formie bon ma być wydany (wysyłka czy elektroniczny). Pozostała część procesu zakupu jest analogiczna do zakupu innych Produktów ze strony Sklepu.
 4. Po dokonaniu płatności, Sklep najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego wyśle na e-mail podany przez nabywcę kod aktywacyjny dla bonu, a lub – jeżeli nabywca wybrał opcję wysyłki – Sklep dodatkowo pocztowej – w ciągu 2 dni roboczych zleci dostawę bonu podarunkowego pod podany przez nabywcę adres, z wykorzystaniem usług firmy kurierskiej.
 5. Płatność za bon podarunkowy nie może być dokonana przy użyciu innego bonu podarunkowego.
 6. Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania Towarów w Sklepie i nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części),
 7. Bon nie podlega zwrotowi do Sklepu.
 8. Bon może być użyty przez nabywcę lub jakąkolwiek inną osobę, która jest w jego legalnym posiadaniu, tzn. „bon na okaziciela”.
 9. Posiadacz bonu podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie jego ważności. Termin ważności bonu podarunkowego wynosi jeden (1) rok od momentu jego zakupu i odzwierciedlany na wydawanym bonie podarunkowym. Termin ważności bonu komunikowany jest także na stronie do zakupu bonów.
 10. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z jego terminem ważności, jest równoznaczne z utratą jego ważności i utratą środków na nim się znajdujących.
 11. Nabycie bonu podarunkowego (bonu tzw. jednego przeznaczenia) stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (VAT). Odpowiedni dokument sprzedaży wydawany jest nabywcy w momencie zakupu bonu, a samo jego wykorzystanie (zakup produktów w ramach opłacenia bonem) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT).
 12. Każdy bon wyposażony jest w unikatowy kod aktywacyjny rejestrowany w systemie Sklepu. Aby skorzystać z bonu należy w trakcie zamawiania produktu/produktów w podsumowaniu zamówienia wpisać kod bonu we wskazanym do tego miejscu i aktywować bon przez zatwierdzenie przyciskiem. Spowoduje to przeliczenie zamówienia. Należy po przeliczeniu zachować dalszy tok zamawiania. Bon pozwala na jednokrotną płatność.
 13. Gdy cena produktu/ów, które chce zakupić posiadacz bonu będzie wyższa niż kwota pozostająca na bonie podarunkowym, jest on zobowiązany do zapłaty różnicy ceny produktu/produktów w sposób udostępniony przez Sklep na stronie internetowej.
 14. Sklep nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie bonu przez nabywcę/posiadacza i nie wystawia duplikatów.
 15. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży produktów na podstawie bonów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku bon podarunkowy jest unieważniany, a środki przepadają.

 

 • 6 REKLAMACJA BONÓW
 1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem produktów przy użyciu bonów będą rozpatrywane przez Sklep analogicznie do ogólnej procedury reklamacyjnej opisanej w poniższym Regulaminie.
 2. Osoba, która nabyła produkty za bon, może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy analogicznie jak gdyby nabyła produkt i uiściła cenę, zgodnie z ogólną procedurą odstąpienia od umowy opisaną w poniższym Regulaminie.
 3. Kwota należna z tytułu zwrotu towarów lub uznania reklamacji, za które zapłacono bonem nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Klient może wybrać inny produkt/y o tej samej wartości lub droższy produkt/y za dopłatą.
 • 7 CENA PRODUKTÓW ORAZ FORMY PŁATNOŚCI
 1. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zawierają podatek VAT (jeżeli ze względu na miejsce dostawy Towaru jest naliczany) i nie obejmują kosztów dostawy.
 2. Dostawa towaru odbywa się w następujących wariantach oferowanych w Sklepie:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej w tym przesyłka ekspresowa (DHL),
  2. za pośrednictwem paczkomatów firmy InPost w tym przesyłki ekspresowe,
  3. ekspresowa dostawa na terenie Białegostoku (obowiązują ograniczenia – więcej informacji na stronie).
 3. Informacje o kosztach dostawy dostępne są w procesie zamawiania przed złożeniem takiego Zamówienia.
 4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach Produktów w zależności od zamówionego towaru i wyboru Klienta co do sposobu dostawy, przy składaniu Zamówienia.
 5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Produkty:
  1. Przelew natychmiastowy tzw. szybkie płatności,
  2. Płatności kartą płatniczą, BLIK, Google Pay dostarczone przez  Autopay Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 205 500 PLN (w całości opłaconym), nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013, właściciel Systemu. 
  3. Płatności z wykorzystaniem portfela elektronicznego dostarczonego przez PayPal – obsługę płatności prowadzi PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponująca ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego).
  4. Płatność w opcji za pobraniem (gotówką lub kartą w zależności od wyposażenia kuriera).
  5. Płatności Shoper (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Autopay - www.autopay.pl) oferuje również płatność kartami Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic
 6. W razie dokonania Zamówienia i wybrania innej opcji płatności niż przy odbiorze a niezaksięgowania wpłaty na poczet tego Zamówienia w ciągu czternastu (14) dni, Zamówienie zostaje anulowane. Po trzech (3) dniach roboczych od dokonania Zamówienia w przypadku braku zaksięgowania wpłaty Klient otrzyma na podany adres e-mail przypomnienie o wykonaniu płatności.
 7. Wydanie Zamówienia nastąpi w czasie określonym w potwierdzeniu Zamówienia i zaakceptowanym uprzednio przez Klienta, nie później jednak niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zawarcia umowy. Na stronie produktowej Sklep podaje przewidywany czas wysyłki Zamówienia.
 8. W przypadku niektórych Produktów lub osiągnięcia określonej wartości Zamówienia, koszt dostawy ponosi Sklep, o czym Klient jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia informowany.

 

 • 8 REKLAMACJE
 1. Sklep jest zobowiązany do wydania towaru bez wad i zrealizowania wszelkich usług zgodnie z zawartą Umową.
 2. W przypadku produktów personalizowanych, Sklep zastrzega, że mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć prezentowanych na stronie ze względu na konieczność ich każdorazowego wykonania.
 3. Produkty sprzedawane w Sklepie w szczególności produkty personalizowane wymagają stosowania się do zaleceń Sklepu w kwestii ich przechowywania i posługiwania się nimi (np. mycie w zmywarce do 60 stopni, niezalecane używanie w kuchenkach mikrofalowych produktów ze  zdobionych złotem). Uszkodzenia powstałe w wyniku błędnego posługiwania się Produktem nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji.
 4. Sklep zobowiązany jest również do wydania Towaru zgodnie z umową. Towar jest zgodny z umową jeżeli jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w przypadku treści cyfrowych także kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji, pozostają w zgodzie z ustaleniami poczynionymi z Klientem w ramach zawartej umowy. Dodatkowo, Towar musi nadawać się do typowego dla niego wykorzystania, być dostarczonym w umówionej ilości, posiadać umówioną trwałość i bezpieczeństwo, a w przypadku Towarów z elementami cyfrowymi także umówioną kompatybilność oraz być dostarczany z niezbędnymi do jego użytkowania akcesoriami.
 5. Sklep odpowiada za zgodność produktu z umową przez okres 2 lat od dnia dokonania zakupu Towaru.
 6. Klient może złożyć reklamację także wtedy, gdy niezgodność z umową powstała wskutek montażu Towaru przez Sklep lub na jego odpowiedzialność lub gdy niezgodność wynika z błędów w instrukcji użytkownika.
 7. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego produktu lub świadczonych usług, Klient może złożyć reklamację i poinformować Sklep o zaobserwowanych nieprawidłowościach, udokumentować nieprawidłowości celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń oraz wskazać, czy domaga się naprawy, wymiany Towaru na nowy. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na biuro@nadzwyczajnie.pl lub w formie pisemnej na adres Sklepu.
 8. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami oraz Przedsiębiorcami o uprawnieniach konsumenta, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i/lub odpowiedzialności kontraktowej za świadczone usługi. Jest ona wyłączona w stosunku do Klienta o pozostałym statusie.
 9. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klient nie ponosi kosztów odesłania wadliwego Towaru do Sklepu. 
 11. Jeżeli Sklep:
  1. odmówił naprawy lub wymiany Towaru, lub nie doprowadził go do stanu zgodności z umową;
  2. wada występuje pomimo prób jej usunięcia;
  3. wada towaru jest zbyt istotna, by Towar dało się naprawić;
  4. Sklep oświadczył Klientowi lub z okoliczności wynika, że nie uda się doprowadzić Towaru do stanu zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych kosztów. W takim przypadku Klient może domagać się obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy.
 12. Jeśli dokonano wyboru odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostawy, zostaną mu zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Sklep. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Klient w sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów.
 13. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sklepem a Klientem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Prawo takie nie przysługuje Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.

 

 • 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Powinien wtedy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu Towaru do Sklepu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu można skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego w załączniku do Regulaminu. Termin uważa się za zachowany jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta wyśle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Sprzedającego lub drogą elektroniczną na e-mail: biuro@nadzwyczajnie.pl, najpóźniej w ostatnim dniu 14-dniowego okresu. Sprzedawca po wpłynięciu oświadczenia o odstąpienia w formie elektronicznej na ww. e-mail lub adres pocztowy potwierdzi niezwłocznie jego wpływ przez wysłanie informacji na adres poczty internetowej odstępującego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po ww. terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 2. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym i kompletnym, bez śladów użytkowania, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta powinien postępować z Towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli zwracany Towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego, według wyboru Sklepu.
 3. Prawo Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem Zamówienia m.in. jest umowa:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 4. Zwracany Towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu na adres magazynu Sklepu, tj. Nadzwyczajnie.pl ul. Komunalna 5; 15-197 Białystok. Konsument lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sklepu (koszty odesłania).
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta płatności, w tym koszty dostawy, zostaną przekazane na rzecz Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Klient w sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów (np. w oświadczeniu o odstąpieniu).
 7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania zamówionego towaru z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. W przypadku produktów personalizowanych Sklep wskazuje, że zgodnie z niniejszym regulaminem odstąpienie nie przysługuje na produkt personalizowany. Powyższe dodatkowo wynika z ustawy o Prawach Konsumenta z art. 38 pkt. 3. Sklep może na drodze wyjątku zaproponować indywidualnie rozwiązanie sprawy. Ze względu na brak odstąpienia Klient nie może domagać się zwrotu pieniędzy.
 9. Powyższe gwarancje odnoszą się jedynie do Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami o prawach konsumenta i nie stosują się do podmiotów o innym statusie.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA.

 1. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy - bez wad.
 2. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili - przez okres 2 lat.
 3. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KONSUMENTA z tytułu odpowiedzialności SPRZEDAWCY z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).
 4. SPRZEDAWCA jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KONSUMENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 6. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wypełnił protokół reklamacyjny , lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji SPRZEDAWCY podany w nagłówku. Zgłoszenia można też dokonać telefonicznie lub ustnie.
 7. Wadliwy PRODUKT - w uzgodnieniu ze SPRZEDAWCĄ - jeżeli będzie to możliwe i celowe - KONSUMENT, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt SPRZEDAWCY dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana KONSUMENTOWI. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez KLIENTA byłoby nadmiernie utrudnione, KLIENT obowiązany jest udostępnić rzecz SPRZEDAWCY w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KLIENT może złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez SPRZEDAWCĘ albo SPRZEDAWCA nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 9. Jeżeli KUPUJĄCYM jest KONSUMENT, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 11. KUPUJĄCY nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 13. Po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KONSUMENTOWI koszty związane z reklamacją a poniesione przez KONSUMENTA. SPRZEDAWCA przekaże należną kwotę KONSUMENTOWI na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
 14. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru - SPRZEDAWCA odeśle produkt KONSUMENTOWI na własny koszt.

 

 • 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów przez Sprzedającego znajdują się w Polityce prywatności i cookies zamieszczonej na stronie Internetowej Sklepu.

 

 • 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Na każdy sprzedany przez Sklep Produkt wystawiana jest faktura VAT lub inny dokument rozliczeniowy zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnej wraz z dostawą towaru. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.
 2. Wszystkie wzory, zdjęcia i szata graficzna strony należą do właściciela Sklepu. Zabronione jest kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Klientem a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą e-mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od powiadomienia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
 5. Personalizacje przez nas wykonane mogą zostać wykorzystane w celach reklamowych. Przesyłając grafikę/logo/teść wyrażasz zgodę na późniejsze użycie projektu oraz poświadczasz iż posiadasz do niego prawo.

 

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ

 

Miejscowość, data................

 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

Imię i nazwisko, adres, telefon 

 

NADZWYCZAJNIE sp. z o.o.

ul.Komunalna 5

15-197 BiałystokOświadczenie

o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość

 

Ja .....................................niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów: 

- ................................................. 

- ................................................ 

- ................................................ 

- ................................................ 

- ................................................. Potwierdzam, że zwracam produkty zgodne z Ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

 

Umowa dotyczy zamówienia nr ................................................... 

 

Data odbioru towaru.................................................................. 

 

Numer konta bankowego (na który nastąpi zwrot płatności): 

...........................................................................................................  .......................................... 

Podpis Konsumenta lub Przedsiębiorcy o prawach konsumenta 


 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium