nadzwyczajnie.pl
609 345 380 (pon - pt 9:00 - 16:00) biuro@nadzwyczajnie.pl
Szukaj
do kasy suma: 0,00 zł

Do darmowej wysyłki brakuje:

Darmowa Dostawa

Wersje językowe
 • pl
Regulamin "Utwory Użytkownika"

Regulamin korzystania z Utworów Użytkowników

 przez Nadzwyczajnie.pl

 

ZASADY OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin służy określeniu warunków korzystania i udostępniania przez Nadzwyczajnie.pl w ramach mediów społecznościowych, jak i na swojej stronie internetowej, zdjęć lub filmików produktów oferowanych w sklepie Nadzwyczajnie.pl (dalej: „Utwory”), a wytworzonych i rozpowszechnianych przez pełnoletnich użytkowników portali Instagram i Facebook będących osobami fizycznymi (dalej: „Użytkownicy”) na wskazanych platformach oraz przekazanych przez użytkowników strony internetowej Nadzwyczajnie.pl, na podstawie udzielonej przez Użytkowników licencji do korzystania z Utworów.
 2. Licencjobiorcą jest tutaj NADZWYCZAJNIE sp. z o.o., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS:0001060364, z siedzibą przy ul. Komunalnej 5, 15-197 Białystok, NIP: 5423474966 (dalej jako: „Nadzwyczajnie”).

 

§ 2

LICENCJA

 

 1. Przez Utwory rozumie się zdjęcia, pliki audio, wideo oraz inne materiały udostępnione przez Użytkowników w serwisie Facebook lub Instagram, lub na przez stronę internetową Nadzwyczajnie.pl / przez wiadomość e-mail i zawierające przynajmniej jeden z produktów oferowanych na stronie internetowej należącej do Nadzwyczajnie.
 2. Na stronie www należącej do Nadzwyczajnie, znajduje się formularz umożliwiający zgłoszenie Utworu do rozpowszechniania przez Nadzwyczajnie. W celu skorzystania z niego należy wejść w odpowiednio nazwaną zakładkę, załadować Utwór, wyrazić zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i wysłać formularz. W takim wypadku Utwór uznaje się za zgłoszony a licencję za udzieloną, w momencie poinformowania drogą elektroniczną przez Nadzwyczajnie o tym, że jest zainteresowana wykorzystaniem Utworu. Informacja zwrotna o zgodzie na udzielenie licencji do Utworu, wiąże się z otrzymaniem przez Użytkownika 10% rabatu do wykorzystania w sklepie prowadzonym przez Nadzwyczajnie (nadzwyczajnie.pl). Warunki wykorzystania rabatu określa § 3.
 3. Nadzwyczajnie będzie także wyszukiwać i zgłaszać się do Użytkowników celem uzyskania licencji na wykorzystanie ich Utworów, np. opublikowanych na Facebook / Instagram. W takim wypadku udzielenie licencji odbywać się będzie przez akceptację niniejszego regulaminu, tj. potwierdzenia woli udzielenia licencji na dany Utwór.
 4. Akceptacja Regulaminu jak z ust. 3 odbywać się będzie w ten sposób, że Użytkownik otrzyma od Nadzwyczajnie wiadomość w ramach funkcjonalności wiadomości prywatnych na portalach społecznościowych Facebook czy Instagram lub wiadomość w formie komentarza pod postem z opublikowanym Utworem. W ramach tej wiadomości, Nadzwyczajnie wskaże Użytkownikowi zdjęcie, które chciałby wykorzystać oraz link do niniejszego regulaminu. W przypadku zaakceptowania tak przedstawionych warunków, Użytkownik odpowiada Nadzwyczajnie wiadomością lub komemtarzem o treści wyrażającej zgodę, np. „ZgadzamSię”. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin od przesłania przez Nadzwyczajnie wiadomości przyjmuje się, że Użytkownik nie wyraził zgody.

 

§ 3

BON RABATOWY

 

1.     Za udzielenie licencji Nadzwyczajnie jak opisano w §  ust. 3 powyżej, Użytkownikowi w ciągu 24h od momentu udzielenia licencji na jego adres e-mail przekazywany jest unikalny kod rabatowy w wysokości 15% za wykorzystania w ciągu 6 miesięcy od otrzymania na jednostkowe zamówienie w sklepie Nadzwyczajnie.pl. 15% liczone jest od ceny globalnej zamówienia.

2.     Bon należy wykorzystać w ten sposób, że w toku zamawiania Użytkownik wpisze unikalny kod w miejsce „kod rabatowy” i dokona automatycznego przeliczenia zamówienia przed jego złożeniem, a jeżeli ta funkcjonalność strony internetowej będzie niedostępna, Użytkownik winien zwrócić się do Nadzwyczajnie w wiadomości mailowej i podać co chciałby zamówić oraz kod rabatowy, który do danego zamówienia chce wykorzystać. Tok zamawiania kontynuowany w drodze wymiany korespondencji e-mailowej wraz z akceptacją przez Użytkownika przesłanego mu w formie e-mail Regulaminy strony internetowej, tj. zamówienie w tej formie oznacza akceptację regulaminu zakupów dostępnego na stronie Nadzwyczjanie.pl.

3.     Bon może być wykorzystany wyłącznie do dokonywania zakupów w sklepie internetowym Nadzwyczajnie i nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części).

4.     Bon może być użyty jednorazowo, przez Użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę, która jest w jego legalnym posiadaniu, tzn. został jej udostępniony unikalny kod.

 

§ 4

PRAWO DO WIZERUNKU

 

 1. Użytkownik udzielając Nadzwyczajnie licencji do Utworu, oświadcza, że:
  1. wyraża swoją zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie i korzystanie przez Nadzwyczajnie ze swojego wizerunku zawartego w ramach Utworów, przez czas trwania licencji, na polach eksploatacji i w zakresie określonym w § 5 ust. 2 i 3;
  2. zapewnia, że uzyskał uprzednio zgodę wszelkich osób trzecich, których wizerunek jest częścią Utworu na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Nadzwyczajnie jak w lit. a),
 2. Użytkownik zrzeka się odwołania powyższych oświadczeń przez cały okres trwania licencji.

 

§ 5

PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Użytkownik oświadcza, że:
  1. przysługują mu wszelkie prawa autorskie do Utworów, które będą rozpowszechniane przez Nadzwyczajnie, tj. w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania postanowień niniejszego regulaminu,
  2. wskazane w lit. b prawa autorskie do Utworu nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich.
 2. W momencie zaakceptowania Regulaminu poprzez wysłanie stosownego komunikatu do Nadzwyczajnie lub akceptacji w formie checkbox, Użytkownik udziela Nadzwyczajnie niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystanie Utworów, nieograniczoną czasowo i terytorialnie, na wszystkich znanych w momencie udzielenia licencji polach eksploatacji, w szczególności na polach eksploatacji z art. 50 ustawy o prawie autorskim oraz w zakresie w jakim jest to niezbędne do posługiwania się przez Nadzwyczajnie Utworami w celach marketingowych i promocyjno-reklamowych w  ramach sieci Internet, na stronach internetowych Nadzwyczajnie, w ramach serwisów społecznościowych  (min. Facebook, Instagram), a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu na terytorium Polski  i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania Utworów w całości lub części, w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym rozpowszechnianie w Internecie, między innymi na stronie internetowej Nadzwyczajnie czy w ramach serwisów społecznościowych (np. Facebook, Instagram), na innych stronach internetowych oraz w ramach prasy, w tym w szczególności w reklamie prasowej lub materiałach dla dziennikarzy;
  4. wykorzystywanie Utworów do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Nadzwyczajnie, bez ograniczenia, w tym w formie ulotek, mailingu, na stronie internetowej Nadzwyczajnie oraz innych serwisach społecznościowych, w materiałach promocyjno-reklamowych publikowanych na innych stronach internetowych, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklam;
  5. wprowadzanie Utworów w całości lub części do sieci teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, komputerowych, w tym do sieci Internet, oraz do innych sieci, bez ograniczenia; wprowadzanie Utworów w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie komputerowo, bez ograniczenia;
  6. dokonywanie modyfikacji, skracania, tłumaczeń Utworów na różne wersje językowe, oraz rozpowszechnianie Utworów w każdym języku, na dowolnym nośniku.
 3. Użytkownik zezwala Nadzwyczajnie na przeróbki, adaptacje, zmianę, tłumaczenie, Utworów, w tym zmiany prowadzące do naruszenia jego integralności, dla celów licencji.
 4. Użytkownik udziela zgody na wykonywanie przez Nadzwyczajnie i podmioty przez niego upoważnionym do praw zależnych, w tym rozporządzanie i korzystanie przez Nadzwyczajnie z utworów zależnych i zobowiązuje się do nieodwoływania tej zgody w okresie trwania licencji.
 5. Użytkownik zrzeka się prawa do oznaczać autora Utworu w ramach udostępnienia oraz zobowiązuje się do powstrzymania się od wykonywania innych autorskich praw osobistych.
 6. Licencja, o której mowa powyżej obejmuje prawo do udzielania sublicencji przez Nadzwyczajnie, bez dodatkowego wynagrodzenia.
 7. Licencja, o której mowa powyżej zostaje udzielona na okres 5 lat. Po upływie 5 lat od udzielenia licencji, każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia licencji na rok naprzód, ze skutkiem na koniec danego roku
 8. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie w związku z udzieleniem licencji lub korzystaniem z Utworów praw osób trzecich, w szczególności za naruszenie praw autorskich do Utworów lub prawa do wizerunku osób trzecich. Użytkownik zwalnia Nadzwyczajnie z obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich lub naruszeniem wizerunku osób trzecich i pokryć roszczenia tych osób trzecich.

 

§ 6

WYPOWIEDZENIE LICENCJI

 

 1. Wypowiedzenie licencji przez może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości prywatnej na konto strony w serwisie Instagram lub Facebook, lub droga oświadczenia e-mail. W treści wiadomości Licencjodawca ma obowiązek wskazać Utwory, do których składa oświadczenie  wypowiedzeniu, pod rygorem uznania, że do wszystkich przekazanych.
 2. Nadzwyczajnie może bez uzasadnienia zaprzestać publikacji Utworów lub innego ich rozpowszechniania, co nie będzie oznaczało automatycznie wypowiedzenia umowy licencji.

 

§ 7

DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w i dotyczących Utworów jest NADZWYCZAJNIE sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS:0001060364, z siedzibą przy ul. Komunalnej 5, 15-197 Białystok, NIP: 5423474966, REGON: 526534384.
 2. Więcej informacji na temat ochrony i wykorzystywania danych osobowych przez Nadzwyczajnie znajduje się w Polityce Prywatności – dokumencie zawierającym wszystkie niezbędne informacje i znajdującym się na stronie internetowej Administratora pod domeną: nadzwyczajnie.pl
 3. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował warunki zawarte w polityce prywatności wskazanej powyżej.

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Prawem właściwym jest prawo polskie. Ewentualne spory wynikłe pomiędzy Licencjodawcą a Nadzwyczajnie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Nadzwyczajnie, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Użytkowników będących konsumentami spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
 2. Nadzwyczajnie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O takiej zmianie Nadzwyczajnie powiadomi Użytkowników drogą e-mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od powiadomienia.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium